Antidiscriminatiebeleid

Bij werving en selectie voor onze opdrachtgevers behandelt SDL alle kandidaten gelijk. Discriminatie is verboden, zoals vastgelegd in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). SDL heeft dit in haar NBBU Anti-discriminatie beleid bij de werving en selectie opgenomen en monitort haar organisatie op de uitvoering van deze richtlijnen.

Gelijke behandeling bij werving

In de SDL vacaturetekst stelt SDL alleen eisen die relevant zijn voor het werk. Een leeftijdsgrens mag alleen worden opgenomen als hiervoor een goede reden is (en deze voldoet aan de wettelijke vereisten).

Man of vrouw

Volgens de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGBMV) mag de werkgever (de opdrachtgever van SDL) geen onderscheid maken bij de werving van personeelsleden, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat.

SDL kiest er voor in vacatureteksten extra te benoemen, dat zowel mannen als vrouwen worden gevraagd te solliciteren. Helaas is het niet altijd mogelijk om te kiezen voor de mannelijke, vrouwelijke en/of onzijdige benaming van een functietitel, aangezien de term directiesecretaresse geen mannelijk of neutraal equivalent kent.

Leeftijdsdiscriminatie

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) mag de werkgever (opdrachtgever SDL) geen leeftijdsonderscheid maken bij het werven van personeel, tenzij hij daar een goede reden voor heeft en deze voldoet aan de wettelijke vereisten. SDL streeft er naar de beste kandidaat te werven en dit staat volgens SDL los van leeftijd, sekse, geaardheid, afkomst, geloof.

Gelijke behandeling bij selectie

SDL vindt het belangrijk tijdens de selectie kandidaten zoveel mogelijk te beoordelen op basis van de vooraf opgestelde functie-eisen. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de eisen tijdens het selectieproces veranderen, waardoor kandidaten mogelijk ongelijk worden behandeld.

SDL stelt tijdens het sollicitatiegesprek alleen vragen die relevant zijn voor de functie en geen vragen omtrent privézaken (denk hierbij aan vragen à la een kinderwens, gezinssituatie, ziekteverzuim bij een vorige werkgever en/of gezondheid. Mocht een van deze onderwerpen onverhoopt tijdens het gesprek ter tafel komen gaat SDL hier discreet mee om.

Diversiteitsmanagement

Veel van SDL haar opdrachtgevers willen graag een gevarieerd personeelsbestand en nemen mensen met verschillende achtergronden in dienst. SDL sluit zich volledig aan bij deze werkwijze en zou het niet anders willen.

Voorkeursbeleid

Voorkeursbeleid heeft als doel dat de structurele achterstand van bepaalde groepen wordt opgeheven of verminderd. Opdrachtgevers van SDL mogen daarom in sommige situaties een voorkeur uitspreken voor uitsluitend de volgende (groepen) personen: vrouwen, (bepaalde) etnische groepen, en gehandicapten en chronisch zieken. Maar hier gelden strikte eisen (die SDL ook hanteert in haar werving) voor het voorkeursbeleid, zoals: de achterstandseis, de zorgvuldigheidseis, evenredigheidseis en de kenbaarheidseis.

Share This